Ubytovací řád

Ubytovací řád

 1. Při příjezdu se host prokazuje dokladem totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas).
 2. Není-li dohodnuto jinak, je každému hostu rezervován pokoj do 19 hodin.
 3. Hosté používají pro uložení své venkovní obuvi botník u schodiště do ubytovny. Na ubytovnu v přezuvkách.
 4. Zákaz vstupu ve spike (kovové i gumové) do celého objektu.
 5. Ve všech prostorách objektu a sportovně relaxačním areálu je zákaz kouření.
 6. Z bezpečnostních důvodů může host na ubytovně používat jen ty vlastní elektrické spotřebiče, které slouží k jeho osobní hygieně (holicí strojek, vysoušeč vlasů) a osobní počítač.
 7. V pokojích nesmí být přemisťován nábytek, prováděny zásahy do elektrické či jakékoliv jiné instalace.
 8. Po dobu pobytu hosté udržují pořádek a čistotu. Odpadky vhazují do košů pro ně určených, případně požádají o další pytle na odpadky.
 9. Host odpovídá za škody způsobené jím samým, jeho dětmi a rovněž osobami jemu svěřenými do péče. Vzniklé škody je host povinen hradit na místě.
 10. V době od 22.00 do 7.00 hod. jsou hosté žádáni, aby dodržovali noční klid.
 11. Při odchodu je nutné zavřít okna, zhasnout světla i na chodbách a uzamknout ubytovnu.
 12. Ztráta klíče od pokoje nebo ubytovny je hostu účtována ve výši 200,- Kč.
 13. Za klenoty, peníze a jiné cennosti si host odpovídá sám.
 14. Psi a jiná drobná zvířata mohou být ubytováni za předpokladu, že během pobytu nejsou na obtíž a neruší ostatní hosty, to vše po dohodě s ubytovatelem. Host plně odpovídá za jejich chování a zavazuje se uhradit veškerou škodu, kterou zvířata způsobí.
 15. Při ukončení pobytu je host povinen uvolnit pokoj do 10.00 hod., není-li dohodnuto jinak.
 16. V den odjezdu host odevzdá klíče ubytovatelem pověřené osobě.
 17. Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V případě, že je poruší, má ubytovatel právo od smlouvy o poskytnutí ubytovací služby odstoupit před uplynutím dohodnuté doby, a to bez náhrady.
 18. Připomínky a případné stížnosti hosté hlásí vedení objektu.

VÁŽENÍ HOSTÉ, PŘEDEM DĚKUJEME ZA DODRŽOVÁNÍ TĚCHTO USTANOVENÍ A PŘEJEME VÁM PŘÍJEMNÝ A NIČÍM NERUŠENÝ POBYT.

Menu